Česká krajina a voda

Česká krajina a voda

Voda je v mnohých formách všude kolem nás a do poslední doby jsme o ní v naší společnosti ani moc nepřemýšleli či nediskutovali. Vždycky tu byla a vždycky přece bude. Stačí otočit kohoutkem a je nám k dispozici dokonce v takové kvalitě, že ji můžeme i pít.

Do popředí zájmu odborné veřejnosti a nyní i nás, běžných občanů, se ale v posledních desetiletích dostává otázka vody stále více. Je to dáno hlavně dvěma extrémy. Někdy je vody v tocích příliš mnoho, nebo jsme ohroženi jejím nedostatkem. Jak povodně, tak sucho mají velmi negativní dopad na fungování naší společnosti.

Následky povodní jsou vidět okamžitě. Zatopené domy, sklepy, pole a zahrady v záplavových oblastech dělají vrásky všem, kteří bydlí u velkých toků nebo i malých potůčků, které se mohou po přívalových deštích změnit v dravou říčku takřka v okamžiku. Obrázky z těchto katastrof jsou pak v médiích neustále a připomínají nám, jak ničivým živlem dokáže voda být.

Naopak nedostatkem vody způsobené sucho je plíživější. Jeho varovné známky jsou vidět zatím málo a do popředí zájmu médií se tato hrozba dostává pouze pomalu. Dopady na naši společnost jako celek jsou v dlouhodobém měřítku mnohem závažnější než již zmiňované povodně. Nedostatek vody není hrozbou jen pro majitele studní při poklesu hladiny podzemních vod nebo zahrádkaře, kterým obec zakáže zalévat nakrátko posečené anglické trávníky. Sucho bude mít do budoucna negativní vliv na celou naši společnost.

Problémem České republiky je bezesporu špatný stav krajiny. Pro naši zemědělskou krajinu jsou typické dlouhé lány polí protkané melioračními rourami a voda odvedená co nejrychleji do vodních toků, které jsou často narovnány a vybetonovány. Špatně obhospodařovaná půda je pak náchylná k erozi a nedokáže vodu ani dobře vsakovat.

Jak ale přispět ke krajině, která by byla odolnější suchu a zároveň dokázala naše obydlí lépe chránit před povodněmi díky své schopnosti vodu zadržet? Je potřeba umožnit zadržování vody na místních loukách, zabránit odvodňování mokřadů, obnovit přirozená koryta vodních toků, podpořit zavodnění krajiny výsadbou stromů (nejlépe těch ovocných) a v neposlední řadě podpořit provozování ekologického zemědělství. I v samotných obcích a městech lze zadržování vody podpořit. Proti suchu se dá bojovat správným sekáním trávníků, výsadbou stromů a vhodné zeleně.

Dne 22. března si připomínáme Světový den vody, 22. dubna zase Mezinárodní den Země. Oslavte je tedy spolu s námi. Zapřemýšlejme o tom, jak můžeme přispět v boji proti suchu i povodním a zlepšit zadržování vody v naší krajině i městech. Ať už je to zasazení stromu na zahrádce, zakoupení produktů od lokálního ekologického zemědělce, zadržování a zalévání dešťovou vodou nebo podpora takových úprav ve vaší obci a jejím okolí, které povedou k lepšímu zadržování vody v krajině.

A pokud vás téma zajímá víc, doporučujeme si přečíst i tyto podrobnější články (ze kterých ten náš také čerpá):

Jak zachovat vodu v krajině? Místní akční skupiny nabízí čtyři v praxi ověřené postupy

Je sucho. Bojujte proti němu a nesekejte trávníky

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!