Zajímavé besedy v Chodounech a Lounkách o vodě v krajině

Zajímavé besedy v Chodounech a Lounkách o vodě v krajině

Již druhým rokem je obec Chodouny a Lounky zapojena do projektu Diakonie „Odolná obec“, který podporuje obce s povodňovou zkušeností, aby byly lépe připraveny na situace v případě, že by povodeň znovu přišla. Díky tomuto projektu obec Chodouny a Lounky má digitální povodňový plán a opravenou střechu místní stodoly, která slouží jako sklad potřebné techniky.  

Pozornost věnuje i samotným občanům, pro které byla na jaře tohoto roku připravena povodňová příručka „Jak se chránit před povodněmi?“ ušitá pro obec Chodouny a Lounky doslova na míru. V červnu do obce zavítali dva odborníci Daniel Pitek a Ing. Vít Rous, kteří přijeli s občany besedovat o tom, jak pečovat o krajinu, aby odolávala nejen povodním, ale i suchu.

Daniel Pitek je soukromý zemědělec, sedlák a lesník, který hospodaří na svých pozemcích v Českém středohoří a je proto známý také pod přízviskem „Sedlák pod Milešovkou“.  Daniel Pitek je výrazná osobnost mezi českými zemědělci, popularizátor šetrného hospodaření, který svým přístupem ke krajině inspiruje nejen ty, kdo se o udržitelný způsob života aktivně zajímají. Na své farmě se věnuje sadařství, chovu ovcí, skotu a koní a nezapře, že je nejen zemědělcem, ale i lesníkem. Je také předsedou hodnotící komise programu Pestrá krajina, který každoročně vyhlašuje Asociace soukromého zemědělství. Ta oceňuje farmáře, kteří se významně zasloužili o obnovu venkovské krajiny. O tom všem si Daniel Pitek přijel s občany do Chodoun a Lounek povídat, vyprávět, jakým způsobem během roku hospodaří, jak hospodařit, a přitom pečovat o půdu, vodu a krajinu a jak šetrným zemědělstvím přispívat k zadržování vody v krajině i k větší rozmanitosti v přírodě.

Na besedu s Danielem Pitkem navázal Ing. Vít Rous, který přijel besedovat do Chodoun a Lounek o týden později.  Jeho beseda s názvem „Sucho a povodně – dvě strany jedné mince“ se zaměřila na to, jak můžeme přírodě blízkými opatřeními zlepšit hospodaření s vodou v krajině a předcházet tak povodním i suchu. Vít Rous je projektant, který se na přírodě blízká opatření specializuje a zkušenosti má mimo jiné s revitalizací vodních toků. Revitalizace přestavují obnovu v minulosti nevhodně upravených koryt vodních toků, která byla narovnána, zahloubena či zatrubněna, do původního, přírodě blízkého stavu. Revitalizované vodní toky doprovázejí nivy, do kterých se velká voda může rozlévat, či meandry a říční ramena, která rychlost odtoku vody zpomalují. Revitalizace vodních toků mají proto podstatný význam pro protipovodňovou ochranu (snižují rychlost odtoku povodňových průtoků a umožňují jejich přirozené rozlivy do nezastavěných niv), zlepšují podmínky života ve vodě i zásoby podzemních vod. To vše se dozvěděli účastníci besedy, včetně toho, jaká přírodě blízká opatření by pomohla zlepšit život v obci.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!